முதுகு வலியை நிரந்தரமாக விரட்ட இத குடித்தாலே போதும்… பஞ்சாய் பறந்துவிடுமாம்..!